• नांवश्री.एस.आर. जोंधळे
  • पद अपर जिल्हाधिकारी
  • सध्याची पदस्थापना अध्यक्ष, जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, कोकण
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

17-07-1960

शैक्षणिक अहर्ता

मुळ जिल्हा

अहमदनगर

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

कोंकण

जिल्हा

मुंबई उपनगरीय जिल्हा

तालुका

सेवा प्रवेश दिनांक

सध्याची पदस्थापना

अध्यक्ष, जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, कोकण  01-11-2020 पासून