• नांवश्री.पी.बी. वाघमोडे
  • पद उप जिल्हाधिकारी
  • सध्याची पदस्थापना सहा. आयुक्त (प्रशासन) भूसुधार, विभागीय आयुक्त कार्यालय, नाशिक
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

14-03-1960

शैक्षणिक अहर्ता

एम.एस.सी. अग्री

मुळ जिल्हा

कोल्हापूर

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

नाशिक

जिल्हा

नाशिक

तालुका

सेवा प्रवेश दिनांक

21-11-1989

सध्याची पदस्थापना

सहा. आयुक्त (प्रशासन) भूसुधार, विभागीय आयुक्त कार्यालय, नाशिक  10-08-2010 पासून