• नांवश्री.श्याम घोलप
  • पद उप जिल्हाधिकारी
  • सध्याची पदस्थापना उप विभागीय अधिकारी, माणगाव
  • Emailsham.gholap@gmail.com
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

17-05-1977

शैक्षणिक अहर्ता

मुळ जिल्हा

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

कोंकण

जिल्हा

रायगड

तालुका

माणगाव

सेवा प्रवेश दिनांक

31-03-2009

सध्याची पदस्थापना

उप विभागीय अधिकारी, माणगाव  पासून