• नांवश्री.एस.सी. बागडे
  • पद उप जिल्हाधिकारी
  • सध्याची पदस्थापना विशेष भू संपादन अधिकारी (क्र.१), अहमदनगर
  • Emailbagade_anr@rediffmail.com
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

15-04-1970

शैक्षणिक अहर्ता

एम.ए.बी.एड.

मुळ जिल्हा

जळगाव

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

नाशिक

जिल्हा

अहमदनगर

तालुका

अहमदनगर

सेवा प्रवेश दिनांक

27-11-2001

सध्याची पदस्थापना

विशेष भू संपादन अधिकारी (क्र.१), अहमदनगर  24-06-2011 पासून