• नांवश्री.एस.आर. कासार
  • पद उप जिल्हाधिकारी
  • सध्याची पदस्थापना जिल्हा पुरवठा अधिकारी, अहमदनगर
  • Emailsopankasar1966@gmail.com
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

01-08-1966

शैक्षणिक अहर्ता

एम.एस.सी. अग्री

मुळ जिल्हा

अहमदनगर

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

नाशिक

जिल्हा

अहमदनगर

तालुका

अहमदनगर

सेवा प्रवेश दिनांक

29-05-1997

सध्याची पदस्थापना

जिल्हा पुरवठा अधिकारी, अहमदनगर  24-10-2011 पासून