• नांवश्री.प्रवीण महिरे
  • पद उप जिल्हाधिकारी
  • सध्याची पदस्थापना SDO TIRORA
  • Emailpravinmahire1982@gmail.com
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

07-12-1982

शैक्षणिक अहर्ता

बी.एस.सी. अग्री

मुळ जिल्हा

नंदुरबार

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

नागपूर

जिल्हा

गोंदिया

तालुका

तीरोरा

सेवा प्रवेश दिनांक

05-03-2009

सध्याची पदस्थापना

SDO TIRORA पासून