• नांवश्री.आर.व्ही. सपकाळे
  • पद उप जिल्हाधिकारी
  • सध्याची पदस्थापना जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी, नंदुरबार
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

19-03-1955

शैक्षणिक अहर्ता

एस.एस.सी.

मुळ जिल्हा

जळगाव

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

नाशिक

जिल्हा

नंदुरबार

तालुका

नंदुरबार

सेवा प्रवेश दिनांक

09-11-1975

सध्याची पदस्थापना

जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी, नंदुरबार  09-05-2011 पासून