• नांवश्री.संदीप पाटील
  • पद उप जिल्हाधिकारी
  • सध्याची पदस्थापना उप जिल्हाधिकारी (स.स.प्र.), तळोदा
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

15-05-1980

शैक्षणिक अहर्ता

बी.ई.(मेक.),

मुळ जिल्हा

जळगाव

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

नाशिक

जिल्हा

नंदुरबार

तालुका

तळोदा

सेवा प्रवेश दिनांक

17-09-2007

सध्याची पदस्थापना

उप जिल्हाधिकारी (स.स.प्र.), तळोदा  03-06-2011 पासून