• नांवश्री. महेंद्र गणवीर
  • पद नायब तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना Tahsil office Dhanora dist Gadchiroli
  • Emailmahendra_ganwir@yahoo.co.in
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

शैक्षणिक अहर्ता

BSC

मुळ जिल्हा

चंद्रपूर

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

नागपूर

जिल्हा

गडचिरोली

तालुका

धानोरा

सेवा प्रवेश दिनांक

01-08-1997

सध्याची पदस्थापना

Tahsil office  Dhanora  dist Gadchiroli 11-07-2013 पासून