• नांवश्री.जी.पी. दाणेज
  • पद उप जिल्हाधिकारी
  • सध्याची पदस्थापना निवासी उप जिल्हाधिकारी, नंदुरबार
  • Emailgpdanej@gmail.com
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

13-01-1971

शैक्षणिक अहर्ता

एम.एस.सी.

मुळ जिल्हा

जळगाव

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

नाशिक

जिल्हा

नंदुरबार

तालुका

नंदुरबार

सेवा प्रवेश दिनांक

08-08-1996

सध्याची पदस्थापना

निवासी उप जिल्हाधिकारी, नंदुरबार  12-07-2011 पासून