• नांवश्रीमती.साधना सावरकर खारकर
  • पद उप जिल्हाधिकारी
  • सध्याची पदस्थापना Dro Jalgaon
  • Emailsadhdc@gmail.com
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

22-01-1975

शैक्षणिक अहर्ता

बी.एस.सी.microbiology

मुळ जिल्हा

नाशिक

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

नाशिक

जिल्हा

जळगाव

तालुका

सेवा प्रवेश दिनांक

09-11-1998

सध्याची पदस्थापना

Dro Jalgaon 03-09-2013 पासून