• नांवश्री.एल.टी.चव्हाण
  • पद तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना धान्य खरेदी अधिकारी, जि.का., लातूर
  • Emaildsolatur1@gmail.com
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

15-05-1956

शैक्षणिक अहर्ता

एम.एस.सी.

मुळ जिल्हा

लातूर

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

औरंगाबाद

जिल्हा

लातूर

तालुका

लातूर

सेवा प्रवेश दिनांक

04-02-1980

सध्याची पदस्थापना

धान्य खरेदी अधिकारी, जि.का., लातूर  11-01-2012 पासून