• नांवश्रीमती.सरिता सुनील नरके
  • पद उप जिल्हाधिकारी
  • सध्याची पदस्थापना co,mhada,nashik
  • Emailsaritanarke@gmail.com
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

14-06-1978

शैक्षणिक अहर्ता

टेक्स्ट. इंजी.(टेक्स्ट.केम)

मुळ जिल्हा

कोल्हापूर

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

नाशिक

जिल्हा

नाशिक

तालुका

नाशिक

सेवा प्रवेश दिनांक

06-12-2002

सध्याची पदस्थापना

co,mhada,nashik पासून