• नांवश्री.बी.ए. शिंदे
  • पद उप जिल्हाधिकारी
  • सध्याची पदस्थापना उप विभागीय अधिकारी, कळवण
  • Emailbashinde007@gmail.com
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

22-05-1957

शैक्षणिक अहर्ता

एस.एस.सी.

मुळ जिल्हा

जळगाव

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

नाशिक

जिल्हा

नाशिक

तालुका

कळवण

सेवा प्रवेश दिनांक

11-07-1978

सध्याची पदस्थापना

उप विभागीय अधिकारी, कळवण 02-06-2012 पासून