• नांवश्री.अशोक करंजकर
  • पद अपर जिल्हाधिकारी
  • सध्याची पदस्थापना अपर जिल्हाधिकारी, जि.का., धुळे
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

07-01-1967

शैक्षणिक अहर्ता

बी.व्ही.एस्सी. & ए.एच.

मुळ जिल्हा

उस्मानाबाद

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

नाशिक

जिल्हा

धुळे

तालुका

सेवा प्रवेश दिनांक

15-04-1994

सध्याची पदस्थापना

अपर जिल्हाधिकारी, जि.का., धुळे  19-07-2011 पासून