• नांवश्री.बी.बी. सावंत
  • पद तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना तहसीलदार, राजापूर
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

01-08-1959

शैक्षणिक अहर्ता

एस.एस.सी.

मुळ जिल्हा

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

कोंकण

जिल्हा

रत्नागिरी

तालुका

राजापूर

सेवा प्रवेश दिनांक

सध्याची पदस्थापना

तहसीलदार, राजापूर  16-03-2009 पासून