• नांवश्री.जी.बी. कांबळे
  • पद तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना तहसीलदार, गुहागर
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

17-07-1981

शैक्षणिक अहर्ता

मुळ जिल्हा

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

कोंकण

जिल्हा

रत्नागिरी

तालुका

गुहागर

सेवा प्रवेश दिनांक

सध्याची पदस्थापना

तहसीलदार, गुहागर  28-03-2010 पासून