• नांवसौ.प्रिती बा. पाटील
  • पद उप जिल्हाधिकारी
  • सध्याची पदस्थापना
  • Emaildsolatur1@gmail.com
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

27-04-1971

शैक्षणिक अहर्ता

एम.एस्सी.

मुळ जिल्हा

नांदेड

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

पुणे

जिल्हा

पुणे

तालुका

सेवा प्रवेश दिनांक

23-12-2002

सध्याची पदस्थापना

पासून