• नांवश्रीमती मंजुषा लटपटे
  • पद तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना FDO latur
  • Emaillatpatemanjusha@gmail.com
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

05-06-1975

शैक्षणिक अहर्ता

एम.ए.बी.एड.

मुळ जिल्हा

लातूर

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

औरंगाबाद

जिल्हा

लातूर

तालुका

सेवा प्रवेश दिनांक

06-12-2001

सध्याची पदस्थापना

FDO latur 01-03-2013 पासून