• नांवश्री.एस.बी. तरुडकर
  • पद नायब तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना नायब तहसीलदार (महसूल), कळमेश्वर
  • Emailsuniltarudkar@yahoo.com
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

01-10-1967

शैक्षणिक अहर्ता

मुळ जिल्हा

नागपूर

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

नागपूर

जिल्हा

नागपूर

तालुका

कळमेश्वर

सेवा प्रवेश दिनांक

01-08-2009

सध्याची पदस्थापना

नायब तहसीलदार (महसूल), कळमेश्वर  22-10-2012 पासून