• नांवश्री.मोहन टिकले
  • पद नायब तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना नायब तहसीलदार उप विभागीय अधिकारी कार्यालय , नागपूर ग्रामीण
  • Emailmohantikale@yahoo.co.in
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

05-11-1970

शैक्षणिक अहर्ता

B.SC,LL.B

मुळ जिल्हा

चंद्रपूर

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

नागपूर

जिल्हा

नागपूर

तालुका

नागपूर ग्रामीण

सेवा प्रवेश दिनांक

01-08-1998

सध्याची पदस्थापना

नायब तहसीलदार उप विभागीय अधिकारी कार्यालय , नागपूर ग्रामीण  15-06-2011 पासून