• नांवश्रीमती.जे.जी. मुरुडकर
  • पद तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना तहसीलदार, रोहा
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

12-07-1960

शैक्षणिक अहर्ता

बी.ए.

मुळ जिल्हा

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

कोंकण

जिल्हा

रायगड

तालुका

रोहा

सेवा प्रवेश दिनांक

17-09-1979

सध्याची पदस्थापना

तहसीलदार, रोहा 04-06-2012 पासून