• नांवश्री.रामदास सायगावकर
  • पद तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना तहसीलदार, पोलादपूर
  • Emailramdassaigaonkar58@gmail.com
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

01-06-1958

शैक्षणिक अहर्ता

मुळ जिल्हा

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

कोंकण

जिल्हा

रायगड

तालुका

पोलादपूर

सेवा प्रवेश दिनांक

07-03-1977

सध्याची पदस्थापना

तहसीलदार, पोलादपूर  01-03-2012 पासून