• नांवश्रीमती.वैशाली माने
  • पद तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना तहसीलदार, माणगाव
  • Emailvaishaligm@rediffmail.com
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

07-12-1979

शैक्षणिक अहर्ता

एम.कॉम.

मुळ जिल्हा

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

कोंकण

जिल्हा

रायगड

तालुका

माणगाव

सेवा प्रवेश दिनांक

24-09-2003

सध्याची पदस्थापना

तहसीलदार, माणगाव  25-08-2011 पासून