• नांवश्री.व्ही.एन. वेटकोळी
  • पद उप जिल्हाधिकारी
  • सध्याची पदस्थापना तहसीलदार, सुधागड
  • Emailvnvetkoli@gmail.com
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

12-05-1962

शैक्षणिक अहर्ता

बी.ए.

मुळ जिल्हा

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

नागपूर

जिल्हा

चंद्रपूर

तालुका

सेवा प्रवेश दिनांक

06-07-1982

सध्याची पदस्थापना

तहसीलदार, सुधागड  14-06-2012 पासून