• नांवश्री.जे.आर. गिरासे
  • पद तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना तहसीलदार, कर्जत
  • Emailjagatg202@gmail.com
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

01-06-1974

शैक्षणिक अहर्ता

बी.ए.

मुळ जिल्हा

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

कोंकण

जिल्हा

रायगड

तालुका

कर्जत

सेवा प्रवेश दिनांक

21-11-2001

सध्याची पदस्थापना

तहसीलदार, कर्जत  03-11-2009 पासून