• नांवश्री.एस.डी. पाटील
  • पद तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना तहसीलदार, उरण
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

01-06-1959

शैक्षणिक अहर्ता

बी.ए.

मुळ जिल्हा

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

कोंकण

जिल्हा

रायगड

तालुका

उरण

सेवा प्रवेश दिनांक

25-09-1979

सध्याची पदस्थापना

तहसीलदार, उरण  16-07-2012 पासून