• नांवश्री.पी.व्ही. चांडक
  • पद तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना तहसीलदार, पनवेल
  • Emailpavanchandak2009@gmail.com
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

11-04-1976

शैक्षणिक अहर्ता

एम.एस.सी. अग्री

मुळ जिल्हा

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

कोंकण

जिल्हा

रायगड

तालुका

पनवेल

सेवा प्रवेश दिनांक

23-09-2001

सध्याची पदस्थापना

तहसीलदार, पनवेल  15-05-2011 पासून