• नांवश्री.एस.एस. चव्हाण
  • पद तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना तहसीलदार, पेण
  • Emaildrsanchavan@gmail.com
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

05-07-1975

शैक्षणिक अहर्ता

एम.व्ही.एस.सी.

मुळ जिल्हा

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

कोंकण

जिल्हा

रायगड

तालुका

पेण

सेवा प्रवेश दिनांक

01-03-2007

सध्याची पदस्थापना

तहसीलदार, पेण 01-07-2011 पासून