• नांवश्री.विनोद खिरोळकर
  • पद तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना तहसीलदार, अलिबाग
  • Emailvinodkhirolkar@gmail.com
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

28-04-1974

शैक्षणिक अहर्ता

मुळ जिल्हा

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

कोंकण

जिल्हा

रायगड

तालुका

अलिबाग

सेवा प्रवेश दिनांक

12-07-2001

सध्याची पदस्थापना

तहसीलदार, अलिबाग  22-05-2012 पासून