• नांवडॉ.श्रीमंत चांगदेव हारकर
  • पद उप जिल्हाधिकारी
  • सध्याची पदस्थापना उप विभागीय अधिकारी अंबड
  • Emailshriharkar@gmail.com
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

04-01-1978

शैक्षणिक अहर्ता

बी.ए.एम.एस.

मुळ जिल्हा

उस्मानाबाद

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

औरंगाबाद

जिल्हा

लातूर

तालुका

लातूर

सेवा प्रवेश दिनांक

28-04-2010

सध्याची पदस्थापना

उप विभागीय अधिकारी अंबड  14-08-2013 पासून