विभाग उपविभाग
अ.क्र. विभाग नांव/Title भाषा फाईल
1 आस्थापना Addl Collr Recruitment Rules English
2 आस्थापना MCSR Commutation of Pension English 1981 English
3 आस्थापना MCSR General Conditions of Service English 1981 English
4 आस्थापना MCSR Joining Time and...1981 English
5 आस्थापना MCSR Leave Rule English 1981 English
6 आस्थापना MCSR Leave Rules 1981 English
7 आस्थापना MCSR Power Delegation 2 - 1981 English
8 आस्थापना PREVENTION OF CORRUPTION ACT 1988 English
9 आस्थापना महाराष्‍ट्र नागरी सेवा (निव़त्तिवेतनाचे अंशराशीकरण) नियम १९८४ Devnagri
10 आस्थापना महाराष्‍ट्र नागरी सेवा (निव़त्‍तीवेतन) नियम १९८२ Devnagri
11 आस्थापना महाराष्‍ट्र नागरी सेवा (निव़त्‍तीवेतन) नियम १९८२ Devnagri
12 आस्थापना महाराष्‍ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी,स्‍वीयेत्‍तर सेवा आणि निलंबन,बडतफी व सेवेतून काढून टाकणे यांच्‍या काळातील प्रदाने) नियम १९८१ Devnagri
13 आस्थापना महाराष्‍ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ Devnagri
14 आस्थापना महाराष्‍ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, १९८१ नियम ७ Devnagri
15 आस्थापना महाराष्‍ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, १९८१ Devnagri
16 आस्थापना महाराष्‍ट्र नागरी सेवा (वर्तणुक) नियम १९७९ Devnagri
17 आस्थापना महाराष्‍ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम १९८१ Devnagri
18 आस्थापना महाराष्‍ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ Devnagri
19 आस्थापना महाराष्‍ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१-२००८ Devnagri
20 आस्थापना महाराष्‍ट्र नागरी सेवा (शिस्‍त व अपील) नियम १९७९ Devnagri
21 आस्थापना महाराष्‍ट्र नागरी सेवा (सुधारित वेतन) नियम 2009 वेतननिश्चिती संबंधी सूचना Devnagri
22 आस्थापना महाराष्‍ट्र नागरी सेवा (सेवेच्‍या सर्वसाधारण शर्ती) नियम १९८१ नियम ७ Devnagri
23 आस्थापना महाराष्‍ट्र नागरी सेवा (सेवेच्‍या सर्वसाधारण शर्ती) नियम १९८१ Devnagri
24 आस्थापना महाराष्‍ट्र नागरी सेवा (सेवेच्‍या सर्वसाधारण शर्ती) नियम १९८१-२ Devnagri
25 आस्थापना महाराष्‍ट्र नागरी सेवा (सेवेच्‍या सर्वसाधारण शर्ती) नियम, १९८१ Devnagri